Taekwondo

Een Olympische sport voor iedereen

Taekwondo > Theorie > Rood-zwart

Rood-zwart

1e geup Rood-zwarte band 
Taegeuk pal jang 8e taegeuk

Gawi-makki Schaarblok (laag afweer + midden afweer)

Hechyo makki Wigblok
Momtong hechyo makki 2x midden afweer
Arae hechyo makki 2x laag afweer
Eotgereo makki Kruisblok
Arae eotgereo makki Kruisblok laag
Eogool eotgereo makki Kruisblok hoog
Santeul makki Berg-blok (2x hoog)
Oesanteul makki Berg-blok (laag+hoog)